Archiv rubriky: Aktuální akce školy

Informace k nahlížení do spisu

Vážení rodiče,

v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, mají účastníci před vydáním rozhodnutí možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. V souladu s § 38 odst.1 a násl. správního řádu mají zákonní zástupci uchazečů právo nahlédnout do spisu.

Vstup do budovy školy bude umožněn:

Osobě, která

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19

b) má doklad o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

c) má doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

d) má certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům rozhodnutí je možné v těchto termínech:

19.5. 2021 ve 14:00 – 18:00 a 20.5. 2021 v 9:00 – 16:00.

Žádáme všechny zákonné zástupce, kteří chtějí nahlédnout do spisu, popř. se vyjádřit k podkladům rozhodnutí, aby zaslali svůj požadavek (datum a hodinu návštěvy školy) na mailovou adresu tomas.horak@omska.cz.