O4B

Na příští hodinu literatury ve středu 6.5. si zopakujte následující pojmy:

 

BIBLE
STARÝ ZÁKON
NOVÝ ZÁKON
PÍSEŇ O CIDOVI
PÍSEŇ O ROLANDOVI
PÍSEŇ O NIBELUNZÍCH
EDDA
BEOWULF
TRUBADÚR
ROMÁN O RŮŽI
MARCO POLO
KRÁL ARTUŠ
LOHENGRIN, TRISTAN, PARSIFAL
KULATÝ STŮL
OLIFANT, DURANDAL
ROTUNDA
GOTIKA
KŘESŤANSTVÍ
ISLÁM
GLOSY
BOHEMIKA
HOMÉR
VERGILIUS
ODYSSEA
ARISTOTELES
DIALOG
SOKRATES
AISCHYLOS
SOFOKLES
TRAGÉDIE

Pro výuku teorie literatury je velmi dobrým pomocníkem Teorie literatury od Vladimíra Prokopa. Dětem se bude hodit až do maturity.

Čtenářské besedy

  1. termín: 1. 12. 2017
  2. termín: březen
  3. termín: 30.5.2018

V tomto školním roce bychom 3x uspořádali v hodině literatury tzv. čtenářskou besedu. Každý z vás tak bude mít během školního roku možnost seznámit spolužáky s tím, co čte sám pro sebe z vlastního zájmu. Knihu představíte (podobně jako kdybyste o ní psali zápis do čtenářského deníku), můžete pohovořit o tom, co vás k jejímu přečtení přivedlo, jestli jste viděli její filmové zpracování a jak se vám líbilo apod. Spolužáci (a já:) potom budou mít možnost se vás na knížku dál ptát.

Následné povídání o knížce by mělo být to nejdůležitější a nejpříjemnější, takže je žádoucí, aby všichni věnovali pozornost kamarádově prezentaci knihy:))

 

 


Hodnocení v hodinách ČJ

plusy: drobné práce jako např. čtyřverší, krátké vypravování, dobrovolný úkol nebo sehraná scénka jsou hodnoceny +; za 4 + získávají děti jedničku s váhou 3 za práci v hodině

mínusy: dávám převážně za zapomenuté pomůcky a domácí úkoly. Protože nejde o vědomostní nedostatek, za 3 mínusy následuje zápis do třídní knihy (viz porušení školního řádu – žák je povinen připravovat se na výuku) – zapomínání budu postihovat přísněji než v minulém školním roce.

známky s váhou 1-3: pětiminutovky, pravopisná a mluvní cvičení, práce v hodině

známky s váhou 5: větší testy, ústní zkoušení, referáty, zápisy do čtenářského deníku, čtenářská beseda

známky s váhou 10: kontrolní diktáty (3x za pololetí), slohové práce (1x za pololetí), čtvrtletní práce (2x za pololetí)

známkování kontrolních diktátů: 

1 chyby 2;   2-3 chyby 3;   4-5 chyb 4;   6 a více chyb 5.

Za hrubou chybu je považováno chybné psaní i/y, velkých písmen, předpon s-/z-, mě/mně, -n-/ -nn-. Tři malé chyby jsou chápány jako jedna chyby velká.

Může se samozřejmě stát, že se objeví nějaké nestandardní zkoušení, dramatizace aj., děti budou vždy předem vědět, jakou váhu bude hodnocení mít.