Estetická výchova

Informace o předmětu:

Charakteristika předmětu
Časová dotace
Vyučující estetické výchovy
Projekty a aktivity


Charakteristika předmětu

Estetická výchova sdružuje dva esteticky zaměřené obory, výtvarnou výchovu a hudební výchovu (viz vzdělávací oblasti Umění a kultura z RVP GV).

Výtvarná výchova
Předmět je zaměřen na oblast výtvarného umění, dále pak na všechna znaková vyjádření, která mají vizuální podstatu a jsou nezastupitelná při poznávání a prožívání lidské existence. Oblast zájmu výtvarné výchovy se rozšiřuje na vnímání, tvorbu, interpretaci a komunikační užití všech vizuálně obrazných vyjádření. V rámci možností se žáci seznamují s technologiemi a postupy v současném výtvarném umění. Důraz je kladen na provázanost vnímání a tvorby s interpretací. Na předmět
Výtvarná výchova může navazovat výběrový seminář Výtvarná kultura, věnovaný dějinám výtvarného umění.

Hudební výchova
Předmět hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k jejímu aktivnímu vnímání a využívání jako svébytného prostředku komunikace. Zároveň nabízí hlubší vhled do dějin evropské artificiální a světové nonartificiální hudby a možnosti formování osobního uměleckého vkusu a orientace na současné hudební scéně dle individuálního zájmu a zaměření. Předmět směřuje především k chápání fenoménu hudby jako celistvé oblasti lidské kultury i jako složku společenské komunikace, ve které může žák profilovat také svůj osobní postoj.


Časová dotace

Výtvarná výchova

Osmileté studium
Výtvarná výchova je na nižším stupni osmiletého gymnázia povinným všeobecně vzdělávacím předmětem. Vyučuje se v odborné pracovně a kromě prvního ročníku probíhá děleně ve dvou skupinách. První a druhý ročník je časově dotován dvěma hodinami týdně. Třetí a čtvrtý ročník po jedné hodině týdně. Na vyšším stupni osmiletého gymnázia má předmět týdenní časovou dotaci 2 hodiny v kvintě a 2 hodiny v sextě.

Čtyřleté studium
Výtvarná výchova má v rámci čtyřletého studia týdenní časovou dotaci 2 hodiny v prvním a 2 hodiny v druhém ročníku. Výuka probíhá v různých formách: vyučovací hodiny, projekty, exkurze, vlastní prezentace, návštěva kulturních zařízení.

Hudební výchova

Osmileté studium
Hudební výchova je na nižším stupni osmiletého gymnázia povinným všeobecně vzdělávacím předmětem. Vyučuje se v odborné pracovně a kromě prvního ročníku probíhá děleně ve dvou skupinách. První, druhý, třetí i čtvrtý ročník jsou časově dotovány jednou hodinou týdně. Na vyšším stupni osmiletého gymnázia je hudební výchova povinně volitelným všeobecně vzdělávacím předmětem. Vyučuje se v odborné pracovně v kvintě 2 hodiny týdně a v sextě 2 hodiny týdně.

Čtyřleté studium
Hudební výchova je v rámci čtyřletého studia povinně volitelným všeobecně vzdělávacím předmětem. Vyučuje se v odborné pracovně 2 hodiny v prvním a 2 hodiny v druhém ročníku.


Vyučující estetické výchovy

Výtvarná výchova:
Mgr. Šárka Habětínová
Mgr. Jana Kerhartová, Ph.D.

Hudební výchova:
Mgr. Jan Faix
Mgr. Martin Bělohoubek


Projekty a aktivity

Školní výtvarná soutěž

Pozor, změna termínu! Uzávěrka soutěže je již 1.4. 2019


Starší ročníky soutěže:

V minulých letech proběhly např.: Školní literární a výtvarná soutěž „Igelitový sáček“ (šk. rok 2017/2018), „Rebel“ (šk. rok 2014/2015), „Sen a realita“ (šk. rok 2013/2014), „Člověk–stroj“ (šk. rok 2012/2013), „Hrdinové a zbabělci“ (šk. rok 2011/2012), „Virtuální svět“ (šk. rok 2010/2011)

Akademie Omská

Více informací o tradiční přehlíce hudební, taneční a dramatické produkce studentek a studentů Gymnázia Omská naleznete pod tímto odkazem.