ŠVP

Školní vzdělávací program (ŠVP) ke stažení

Schválenou verzi ŠVP pro osmileté vzdělávání stahujte ZDE.

Schválenou verzi ŠVP pro čtyřleté vzdělávání ZDE.

Dodatek k ŠVP od 1.9.2016 stahujte ZDE.

Dodatek k ŠVP od 1.9.2017 – změna učebních plánů pro čtyřleté a osmileté vzdělávání.

Dodatek k ŠVP od 1.9.2017 – změna u vzdělávání žáků mimořádně nadaných a žáků se SVP ZDE.

Dodatek k ŠVP od 1.9. 2021 – pro čtyřleté vzdělávání a pro osmileté vzdělávání.

Dodatek k ŠVP od 1.9. 2022 – pro osmileté vzdělávání ZDE.

Dodatek k ŠVP od 1.9.2024 – pro osmileté i čtyřleté vzdělávání ZDE.

Informace o ŠVP

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovuje středním školám vyučovat podle rámcových vzdělávacích programů.

I. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (RVP)

 • je to závazný pedagogický dokument, který respektuje současné moderní trendy ve vzdělávání v Evropě,
 • z tohoto dokumentu vycházejí konkrétní školní vzdělávací programy (ŠVP), které si jednotlivé školy vytváří samostatně,
 • RVP pro základní vzdělávání je závazný pro nižší stupeň víceletých gymnázií,
 • RVP pro gymnaziální vzdělávání je závazný pro čtyřletá gymnázia a vyšší ročníky víceletých gymnázií,
 • tyto dokumenty nahrazují stávající tzv. standardy vzdělávání,
 • jádrem rámcových vzdělávacích programů budou tzv. očekávané výstupy, které stanovují úroveň vědomostí a dovedností, ke kterým by měli žáci ve vzdělávání dospět.

Hlavní cíle:

 • otevřít prostor pro využití vhodných vzdělávacích inovací – podpořit rozvoj a širší využití inovačních metod, forem a didaktických postupů, které vedou k aktivizaci žáků a podpoře činnostního učení,
 • uplatnit nové pojetí kurikula, které staví na dosažení očekávaných kompetencí prostřednictvím základního učiva a učitelem zvolených „způsobů“ vzdělávání – umožňuje tak dorozumění mezi učiteli, garantuje srovnatelnost výsledků vzdělávání a zároveň neomezuje prostor pro nové vzdělávací podněty ve prospěch žáků,
 • přiblížit cíle a obsah vzdělávání potřebám žáků ve 21. století – důraz je kladen na všestrannou komunikaci a znalost cizích jazyků, zvládnutí výpočetní techniky, na posílení demokracie, tolerance a spolupráce v běžném životě, na kulturní rozhled, multikulturní výchovu, práci s informacemi, výchovu ve zdravém životním stylu atd.,
 • podpořit pedagogickou autonomii škol a svobodnou pedagogickou činnost učitelů v mezích daného rámce a umožnit tak rozhodovat o podobě vzdělávání přímo na školách,
 • přispět k vytváření příznivějšího klimatu školy založeného na uspokojování vzdělávacích a jiných potřeb a zájmů žáků,
 • optimalizovat podmínky pro přechod ze základního (nižšího stupně gymnaziálního) na střední (vyšší stupeň gymnaziálního) vzdělávání,
 • vytvořit užší kontakt mezi školou a rodiči při tvorbě a realizaci ŠVP,
 • podporovat sebehodnocení škol (učitelů, žáků) jako trvalý zdroj zlepšování,
 • prohloubit možnosti spolupráce se zahraničními školami – výměnné a studijní pobyty atd.

II.RVP pro základní vzdělávání (nižší stupeň gymnázií) – RVP ZV

 • podle RVP ZV se vyučuje od školního roku 2007/2008

III. RVP pro gymnaziální vzdělávání – RVP GV

 • podle RVP GV se vyučuje od školního roku 2009/2010

IV. Aktuální situace na Gymnáziu Omská

Práce na ŠVP Gymnázia Omská byly zahájeny ihned po přijetí účinnosti zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ředitel školy jmenoval vedoucího koordinátora ŠVP, který řídí přípravu ŠVP. Ten současně řídí pracovní skupinu složenou ze zkušených pedagogů – zástupců všech oblastí vzdělávání. Pracovní skupina připravila ŠVP pro vzdělávání ve čtyřletém a osmiletém gymnáziu. Konečné verze ŠVP jsou ke stažení v hlavičce této stránky. Výuka podle ŠVP na nižším stupni osmiletého gymnázia byla zahájena 1. 9. 2007. Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium se vyučuje podle ŠVP od 1.9.2009. ŠVP byly schváleny školskou radou.

PhDr. Tomáš Horák
zástupce ředitele
koordinátor přípravy ŠVP

V Praze dne 1. září 2009