Matematika

Charakteristika předmětu

Matematika a její aplikace je zaměřena na osvojování teoretických znalostí, praktických dovedností a rozvoj schopností samostatného řešení matematických úloh, což vede k rozvoji logického a abstraktního myšlení. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná matematika celým vzděláním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. Struktura vzdělávací oblasti je pojata tak, aby žáci byli vedeni k soustavné práci, trpělivosti, k vytrvalosti, k systematičnosti a k náročnosti na sebe sama. Žáci se učí využívat kalkulačky, vhodné prostředky výpočetní techniky a další pomůcky, což zlepšuje přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerických výpočtech a v rýsovacích technikách. Ve vyšších ročnících předkládáme k výběru bohatou  nabídku volitelných předmětů, které běžné učivo rozšiřují a prohlubují.

Žáci našeho gymnázia jsou tak v matematické oblasti plně připraveni ke studiu na vysokých školách. Dokládá to nejen jejich téměř stoprocentní úspěšnost při přijímacích zkouškách, ale i fakt, že většina z nich vysokou školu doma či v zahraničí také úspěšně dokončí.

Mimo běžnou výuku se pokoušíme studenty co nejvíce zapojovat do různých matematických soutěží – Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Klokan, Turnaj měst.

Časová dotace

Osmileté studium

prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva
5 4 4 4 4 4 4 3

Čtyřleté studium

první ročník druhý ročník třetí ročník čtvrtý ročník
4 4 4 3

Seminář a cvičení z matematiky

Je rozšíření a doplnění témat probíraných v hodinách povinného předmětu. Výstavba matematického jazyka s důrazem na matematickou logiku, systematizace poznatků a jejich aplikace. Připravuje studenty k maturitní zkoušce z matematiky.

Aplikovaná matematika

Seminář je určen pro ty studenty, kteří mají zájem o matematiku a chtějí získat hlubší teoretické znalosti a seznámit se s jejich praktickým využitím, a pro studenty, kteří se s matematikou budou setkávat při studiu na vysokých školách (zejména VŠE, ČVUT, CZU, MFF UK atd.). Náplní semináře je diferenciální a integrální počet.

Deskriptivní geometrie

Středoškolská deskriptivní geometrie je dvouletý všeobecně vzdělávací předmět, jehož základním úkolem je zobrazovat prostor do roviny. Zabývá se základními druhy promítání: kótované, Mongeovo (na dvě i tři navzájem kolmé průmětny), pravoúhlá axonometrie, v nichž řeší polohové i metrické úlohy, a konstrukčními vlastnostmi kuželoseček. Vychovává k prostorové představivosti, seznamuje s technickou i estetickou stránkou konstrukčních projektů. Písemný test z deskriptivní geometrie je povinnou součástí přijímacího řízení na fakultě architektury ČVUT. Absolvování středoškolské deskriptivní geometrie je podmínkou pro úspěšné studium na stavební, strojní a dopravní fakultě ČVUT a některých oborů na MFF UK.

Tématické celky k opakování pro kvartu

Sbírka příkladů pro kvartu

 

Maturita z  matematiky

Maturitní okruhy z matematiky

Sbírka maturitních příkladů

Učebnice

Kvinta, sexta, septima, oktáva

poznatky rce_nerce planimetrie funkce goniometrie
komplexni stereometrie analytika posloupnosti pravdepodobnost
diferencialni janecek petakova tabulky
didaktis1 didaktis2 didaktis3 didaktis4 didaktis5
didaktis6 didaktis7a didaktis7b didaktis8 didaktis9
didaktis10
didaktis10

Vyučující:

Mgr. Jana Bednářová

RNDr. Martin Bojkovský

Mgr. Jaroslav Buchta

Mgr. Eva Burianová

Mgr. Jitka Filipcová

Ing. Kateřina Koubková

Mgr. Alexandr Nikitin

Mgr. Věra Řasová

Mgr. Libuše Šobrová

RNDr. Helena Špinková

Mgr. Bohumil Vondrák