Matematika

Charakteristika předmětu

Matematika a její aplikace je zaměřena na osvojování teoretických znalostí, praktických dovedností a rozvoj schopností samostatného řešení matematických úloh, což vede k rozvoji logického a abstraktního myšlení. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná matematika celým vzděláním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. Struktura vzdělávací oblasti je pojata tak, aby žáci byli vedeni k soustavné práci, trpělivosti, k vytrvalosti, k systematičnosti a k náročnosti na sebe sama. Žáci se učí využívat kalkulačky, vhodné prostředky výpočetní techniky a další pomůcky, což zlepšuje přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerických výpočtech a v rýsovacích technikách. Ve vyšších ročnících předkládáme k výběru bohatou  nabídku volitelných předmětů, které běžné učivo rozšiřují a prohlubují.

Žáci našeho gymnázia jsou tak v matematické oblasti plně připraveni ke studiu na vysokých školách. Dokládá to nejen jejich téměř stoprocentní úspěšnost při přijímacích zkouškách, ale i fakt, že většina z nich vysokou školu doma či v zahraničí také úspěšně dokončí.

Mimo běžnou výuku se pokoušíme studenty co nejvíce zapojovat do různých matematických soutěží – Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Klokan, Turnaj měst.

Časová dotace

Osmileté studium

prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva
5 4 4 4 4 4 4 3

Čtyřleté studium

první ročník druhý ročník třetí ročník čtvrtý ročník
4 4 4 3

Seminář a cvičení z matematiky

Je rozšíření a doplnění témat probíraných v hodinách povinného předmětu. Výstavba matematického jazyka s důrazem na matematickou logiku, systematizace poznatků a jejich aplikace. Připravuje studenty k maturitní zkoušce z matematiky.

Aplikovaná matematika

Seminář je určen pro ty studenty, kteří mají zájem o matematiku a chtějí získat hlubší teoretické znalosti a seznámit se s jejich praktickým využitím, a pro studenty, kteří se s matematikou budou setkávat při studiu na vysokých školách (zejména VŠE, ČVUT, CZU, MFF UK atd.). Náplní semináře je diferenciální a integrální počet.

Deskriptivní geometrie

Středoškolská deskriptivní geometrie je dvouletý všeobecně vzdělávací předmět, jehož základním úkolem je zobrazovat prostor do roviny. Zabývá se základními druhy promítání: kótované, Mongeovo (na dvě i tři navzájem kolmé průmětny), pravoúhlá axonometrie, v nichž řeší polohové i metrické úlohy, a konstrukčními vlastnostmi kuželoseček. Vychovává k prostorové představivosti, seznamuje s technickou i estetickou stránkou konstrukčních projektů. Písemný test z deskriptivní geometrie je povinnou součástí přijímacího řízení na fakultě architektury ČVUT. Absolvování středoškolské deskriptivní geometrie je podmínkou pro úspěšné studium na stavební, strojní a dopravní fakultě ČVUT a některých oborů na MFF UK.

Tématické celky k opakování pro kvartu

Sbírka příkladů pro kvartu

 

Maturita z  matematiky

Maturitní okruhy z matematiky

Sbírka maturitních příkladů

Učebnice

Kvinta, sexta, septima, oktáva

poznatky rce_nerce planimetrie funkce goniometrie
komplexni stereometrie analytika posloupnosti pravdepodobnost
diferencialni janecek petakova tabulky
didaktis1 didaktis2 didaktis3 didaktis4 didaktis5
didaktis6 didaktis7a didaktis7b didaktis8 didaktis9
didaktis10
didaktis10