Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Gymnázium

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel Gymnázia je hlavní město Praha, zřizovací listina byla škole vydána usnesením Zastupitelstva města Prahy pod č.j. 40/37 z 19.6.2014. Škola je zřízena jako příspěvková organizace, poskytuje vzdělání ve vzdělávacích oborech vedoucí k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, součástí je školní jídelna, která zajišťuje školní a závodní stravování.

3. Organizační struktura

Organizační struktura Gymnázia

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Gymnázium, Omská 1300/4, Praha 10, 10000

4. 2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Gymnázium, Omská 1300/4, Praha 10, 10000

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 8:00–16:00
Úterý: 8:00–16:00
Středa: 8:00–16:00
Čtvrtek: 8:00–16:00
Pátek: 8:00–16:00

4.4 Telefonní čísla

ústředna: +420 296 368 401
ředitel: +420 296 368 405
statutární zástupce ředitele: +420 296 368 404
zástupce ředitele: +420 296 368 403
výchovná poradkyně: +420 296 368 411

4.5 Adresa internetové stránky

www.omska.cz

4.6 Adresa e- podatelny

info(zavináč)omska.cz

ID datové schránky: e5g3rmh
Úřední hodiny podatelny:   Po – Pá:    8.00 – 16.00.
Přijímáme nosiče těchto typů – USB Flash (všechny běžné typy), CD a DVD disky (všechny).
Přijímané formáty dokumentů – PDF, ODT, ODS.

4.7 Další elektronické adresy

Zaměstnanci Gymnázia

4.8 Další identifikátory

ID datové schránky: e5g3rmh

IZO: 063 109 026

5. Přímé platby lze poukázat

Číslo účtu: 2003 770 018 / 6000
PPF banka, a.s

6. IČ

63109026

7. DIČ

CZ63109026

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina:
http://www.omska.cz/Soubory/DOCS/ZrizovaciListina.pdf
Výroční zprávy:
http://www.omska.cz/ke-stazeni/dokumenty-a-zpravy/.
Školní vzdělávací program:
http://www.omska.cz/ke-stazeni/svp/.

8.2 Rozpočet

Rozpočet 2017

Příloha rozpočtu č.1

9. Žádost o informace

Při vyřizování žádostí o poskytnutí informací se postupuje podle § 14 a 15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. je zveřejněna na internetových stránkách školy – www.omska.cz.
Ředitelství školy neposkytuje informace, které jsou označeny za utajovanou skutečnost podle zákona č. 148/1998 Sb., které jsou předmětem obchodního tajemství podle §17 zákona č. 513/1991 Sb., které jsou informacemi o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem a které podléhají ochraně osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. Dále ředitelství neposkytne informace v případech uvedených v § 11 zákona č. 106/1999 Sb.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Získat příslušné informace, podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze písemně na adrese školy, v případech, kdy zákon výslovně nestanoví písemnou formu též ústně nebo elektronicky u ředitele školy nebo jeho zástupců.
Při vyřizování žádostí o poskytnutí informací se postupuje podle § 14 a 15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Při vyřizování stížností, oznámení a podnětů se postupuje podle správního řádu.

11. Opravné prostředky

Opravný prostředek (odvolání) lze podat proti správnímu rozhodnutí ředitele školy ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Odvolání proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu lze podat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolání proti ostatním správním rozhodnutím podle zákona č. 561/2004 Sb. lze podat do 15 dnů ode dne doručení. Dále lze podat odvolání proti rozhodnutí podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Odvolání se podává pouze písemně odboru školství a mládeže MHMP prostřednictvím ředitelství školy. Odvolání musí obsahovat název rozhodnutí, proti kterému se příslušná osoba odvolává, jeho datum a číslo jednací. Zvláštní formulář se nevyžaduje. Případné další náležitosti jsou uvedeny v poučení u každého rozhodnutí.

12. Formuláře

Přijímací řízení – přihláška ke vzdělávání

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Postup při podání odvolání
Legalizace dokladů o vzdělání vydaných českými základními, středními nebo vyššími odbornými školami v České republice za účelem jejich použití v zahraničí
Potál veřejné správy – životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

14.2 Vydané právní předpisy

Školní řád: http://www.omska.cz/ke-stazeni/predpisy-rady/

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad:
poskytnutí kopie …………………………………3 Kč / stránka A4
práce zaměstnance školy …………………300 Kč / hod.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy: http://www.omska.cz/ke-stazeni/dokumenty-a-zpravy/.