Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Gymnázium

Právní forma: příspěvková organizace

IZO: 063 109 026

2. Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace Gymnázium, byla zřízena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 4/8 a sídlí na adrese Omská 1300/4, Praha 10. Zřizovací listina je ze dne 17.2.2011 a nabyla účinnosti 1.4.2011. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/37 19.6.2014 a nabyla účinnosti 1.9.2014.
Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování středního vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon).

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitel. Ředitel činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenován a může být odvolán v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

Organizační struktura Gymnázia

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Sídlo: Gymnázium, Omská 1300/4, Praha 10, 10000

4. 2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Gymnázium, Omská 1300/4, Praha 10, 10000

4.3 Úřední hodiny

Pondělí:8:00–16:00
Úterý:8:00–16:00
Středa:8:00–16:00
Čtvrtek:8:00–16:00
Pátek:8:00–16:00

4.4 Telefonní čísla

ústředna: +420 296 368 401
ředitel: +420 296 368 405
statutární zástupce ředitele: +420 296 368 404
zástupce ředitele: +420 296 368 403
výchovná poradkyně: +420 296 368 411

4.5 Adresa internetové stránky

www.omska.cz

4.6 Adresa podatelny

Omská 1300/4, Praha 10, 10000

Přijímáme nosiče těchto typů – USB Flash (všechny běžné typy), CD a DVD disky (všechny).
Přijímané formáty dokumentů – PDF, ODT, ODS, DOC, DOCX, XLS, XLSX.

4.7 Elektronická adresa podatelny

E-mailová adresa: info(zavináč)omska.cz

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: e5g3rmh

5. Přímé platby lze poukázat

Číslo účtu: 2003 770 018 / 6000
PPF banka, a.s

6. IČO

63109026

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout

 • Zřizovací listina školy – v elektronické podobě na webu školy zde: Zřizovací Listina.
 • Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v ředitelně školy po předchozí domluvě s ředitelem školy.
 • Školní vzdělávací program – v elektronické podobě na webu školy zde: ŠVP.
 • Výroční zpráva o činnosti školy – v elektronické podobě na webu školy zde: Výroční zprávy.
 • Školní řád – v elektronické podobě na webu školy zde: Školní řád.
 • Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v ředitelně školy po předchozí domluvě s ředitelem školy.
 • Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v ředitelně školy po předchozí domluvě s ředitelem školy.
 • Soubor vnitřních směrnic a předpisů – v listinné podobě v ředitelně školy po předchozí domluvě s ředitelem školy.
 • Prohlášení o přístupnosti – v elektronické podobě na webu školy zde: Pristupnost.

8.1.2. Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte).

Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout

 •  Kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy po předchozí domluvě s ředitelem školy.
 • Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu –
 • v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy po předchozí domluvě s ředitelem školy.
 • Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy po předchozí domluvě s ředitelem školy.
 • Záznamy z pedagogických rad – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy.
 • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy po předchozí domluvě s ředitelem školy.

8.2. Rozpočet

Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu) a také na těchto webových stránkách: (aktualizuje se).

9. Žádost o informace

Při vyřizování žádostí o poskytnutí informací se postupuje podle § 14 a 15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Zpráva o poskytování

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do podatelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu školy, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11. Předpisy

11.1.Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na následující stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

11.2 Vydané právní předpisy

Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy po dohodě s ředitelem školy.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazba nákladů na pořízení informace činí:

Kopírování černobílé na kopírovacích strojích:

 • poskytnutí kopie ………………………………… 3 Kč / stránka A4

Tisk na tiskárnách PC:

 • tisk na tiskárně   ………………………………… 3 Kč / stránka A4

Za odeslání informace:

Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku.

Další věcné náklady

Dle formy poskytované informace.

Osobní náklady

 • práce zaměstnance školy …………………300 Kč / hod.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

13 Licenční smlouvy

Škola nemá licenční smlouvy.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Na webových stránkách školy: ZDE.