Archiv autora: Helena Špinková

Seznam živočišných druhů pro poznávačku

žralok bílý
manta atlantská
okoun říční
pstruh obecný
kapr obecný
lín obecný
lipan podhorní
štika obecná
sumec velký
vyza velká
losos obecný
platýs obecný
koníček mořský
latimerie podivná
čolek horský
mlok skvrnitý
axolotl mexický
macarát jeskynní
ropucha obecná
rosnička zelená
kuňka obecná
skokan hnědý
blatnice skvrnitá
žába šípová
želva bahenní
želva zelenavá
želva obrovská
kareta obrovská
kajmanka supí
krokodýl nilský
gaviál indický
ještěrka obecná
slepýš křehký
gekon zední
chameleon obecný
varan komodský
zmije obecná
užovka obojková
kobra indická
krajta pestrá
pštros dvouprstý
kasuár přílbový
tučňák patagonský
volavka popelavá
čáp bílý
kormorán velký
pelikán bílý
plameňák růžový
kachna divoká
husa velká
labuť velká
poštolka obecná
káně lesní
bažant obecný
tetřev hlušec
krocan domácí
páv korunkatý
čejka chocholatá
racek chechtavý
hrdlička zahradní
andulka vlnkovaná
kukačka obecná
sova pálená
výr velký
kolibřík vlajkoocasý
ledňáček říční
dudek chocholatý
strakapoud velký
datel černý
žluna zelená
sýkora koňadra
drozd zpěvný
kos černý
vlaštovka obecná
stehlík obecný
havran polní
sojka obecná
straka obecná
špaček obecný

ježura australská
ptakopysk podivný
klokan rudý
koala medvídkovitý
ježek evropský
krtek obecný
netopýr velký
lemur kata
orangutan bornejský
gorila nížinná
mravenečník velký
zajíc polní
králík divoký
veverka obecná
bobr evropský
křeček polní
myš domácí
potkan obecný
dikobraz obecný
panda velká
lasice hranostaj
kuna lesní
jezevec lesní
vydra říční
rys ostrovid
lev pustinný
tygr ussurijský
gepard štíhlý
vlk obecný
liška obecná
lachtan ušatý
nosorožec dvourohý
osel africký
prase divoké
hroch obojživelný
velbloud dvouhrbý
jelen evropský
srnec obecný
los evropský
kamzík horský
muflon obecný
zubr evropský
delfín obecný
kosatka dravá
plejtvák obrovský

 

Požadavky na seminární práci

Formální úprava seminární práce

 • úprava titulní strany práce
 • velikost písma 12 pt, typ písma Arial
 • okraje 2,5cm, řádkování jednoduché
 • obsah a členění práce
 • úvodní anotace
 • citace pramenů (norma ISO 690)
 • závěr
 • literatura – přehled
 • rozsah práce – minimálně 12 stran textu + obrazový materiál
 • termín odevzdání : květen 2019

Doporučená literatura

Matematika pro gymnázia Analytická geometrie – Kočandrle – PROMETHEUS
Matematika pro gymnázia Posloupnosti a řady – Odvárko Oldřich – PROMETHEUS
Matematika pro gymnázia Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika – Calda, Dupač – PROMETHEUS

Maturita z biologie – okruhy

 1. Etapy vývoje Země a života
  charakteristika živých soustav
  – teorie o vzniku života na Zemi
  – fylogeneze rostlin a živočichů
  – fylogeneze člověka
 2. Nebuněčné organismy, prokaryota
  charakteristika a stavba nebuněčných organismů a jejich rozdělení
  – rozmnožování a životní cykly
  – význam
  – prokaryota – stavba, rozmnožování, výskyt a význam
 3. Eukaryotická buňka,buněčné dělení,chemické složení a metabolismus organismů
  – stavba a složení, rozdíly mezi eukaryotickými buňkami
  – životní funkce buňky – organely a jejich význam
  – metabolismus buňky
  – buněčné dělení
 4. Rostlinná pletiva, vegetativní orgány rostlin
  – základní typy pletiv podle různých kritérií
  – vegetativní orgány – stavba, funkce, typy a metamorfózy
 5. Fyziologie rostlin – vodní režim, fotosyntéza, dýchání
  – vodní režim – význam vody, příjem, vedení a výdej
  – fotosyntéza – význam, fáze a faktory
  – dýchání – význam, fáze a faktory
 6. Fyziologie rostlin – výživa, pohyby, růst a vývoj rostlin
  – výživa rostlin – typy výživy, minerální výživa
  – pohyby rostlin – typy pohybů
  – růst rostlin- fáze a faktory růstu, periodicita
  – vývoj rostlin – fáze vývoje, rostliny podle délky života, faktory vývoje
 7. Nižší rostliny a mechorosty
  – charakteristika a rozdíly mezi nižšími rostlinami a mechorosty
  – způsoby rozmnožování
  – nižší rostliny – rozdělení, zástupci a význam
  – mechorosty – rozdělení, zástupci a význam
 8. Kapraďorosty, nahosemenné rostliny
  – rozdělení, charakteristika
  – rozmnožování
  – zástupci a význam
 9. Krytosemenné rostliny
  – rozdělení, charakteristika
  – rozmnožování, stavba generativních orgánů
  – zástupci a význam
 10. Houby a lišejníky
  charakteristika hub, rozmnožování
  – rozdělení, zástupci a význam
  – lišejníky – charakteristika, zástupci a význam
 11. Jednobuněční živočichové a Diblastica
  – charakteristika, rozdělení, zástupci a význam
 12. Ploštěnci, hlísti, kroužkovci, měkkýši
  – ploštěnci – obecná charakteristika, orgánové soustavy, základní rozdělení, zástupci
  – hlísti – obecná charakteristika, zástupci
  – kroužkovci – obecná charakteristika, orgánové soustavy, základní rozdělení, zástupci
  – měkkýši – obecná charakteristika, orgánové soustavy, základní rozdělení, zástupci
 13. Členovci
  – obecná charakteristika, orgánové soustavy, rozdělení
  – zástupci, význam
 14. Ostnokožci, pláštěnci, bezlebeční, kruhoústí
  – ostnokožci – obecná charakteristika, rozdělení, zástupci
  – pláštěnci – obecná charakteristika, rozdělení, zástupci
  – bezlebeční – obecná charakteristika, zástupci
  – kruhoústí – obecná charakteristika, zástupci
 15. Paryby, ryby
  – obecná charakteristika paryb, orgánové soustavy, rozdělení a zástupci
  – obecná charakteristika ryb, orgánové soustavy, rozdělení a zástupci
 16. Obojživelníci, plazi
  – obecná charakteristika obojživelníků, orgánové soustavy, vývoj, rozdělení a zástupci
  – obecná charakteristika plazů, orgánové soustavy, rozdělení a zástupci
 17. Ptáci a savci- obecná charakteristika ptáků, orgánové soustavy
  – chování a přizpůsobení se vnějšímu prostředí
  – rozdělení a zástupci
  – obecná charakteristika savců, orgánové soustavy
  – chování a přizpůsobení se vnějšímu prostředí
  – rozdělení a zástupci
 18. Opěrná a pohybová soustava člověka
  – tkáň pojivová a svalová
  – kost – stavba, typy, růst a spojení kostí
  – skelet
  – stavba a typy svalů podle různých kritérií
  – přehled svalových skupin
 19. Tělní tekutiny, imunita, mízní soustava člověka
  – trofická pojiva a jejich význam
  – imunita – vrozená, získaná, specifická, nespecifická
  – lymfatická soustava – stavba, funkce, brzlík, slezina
 20. Cévní a dýchací soustava člověka
  – stručná fylogeneze soustav
  – cévní soustava – stavba, cévy, krevní oběhy, srdce
  – dýchací soustava – stavba, funkce
 21. Trávicí soustava člověka a metabolismus základních živin
  – fylogeneze TS
  – trávicí trubice – stavba a funkce jednotlivých částí
  – mechanické a chemické zpracování potravy
  – metabolismus základních živin
  – vitamíny, minerální látky, výživa
 22. Vylučovací soustava, kůže, termoregulace člověka
  – fylogeneze VS
  – stavba a funkce močového ústrojí
  – stavba a význam kůže, kožní deriváty
  – termoregulace
 23. Nervová soustava
  – fylogeneze NS
  – základní stavební a funkční jednotky, přenos vzruchu
  – CNS – stavba a funkce
  – obvodové, vegetativní nervstvo
 24. Lidské smysly a látkové řízení organismu člověka
  – smysly – stavba, složení a význam
  – dva typy řízení lidského organismu a jejich souvislost
  – hormony a jejich význam
  – stavba a funkce jednotlivých žláz s vnitřní sekrecí
  – poruchy hormonální soustavy
 25. Pohlavní soustava a ontogeneze člověka
  – rozmnožování, vznik pohlavních buněk
  – stavba a funkce pohlavních soustav
  – prenatální a postnatální vývoj člověka
 26. Molekulární základy dědičnosti, genetika buňky a mnohobuněčného organismu
  – DNA, RNA
  – replikace, transkripce, translace
  – gen, genetický kód, exprese genu
  – genom, plazmon
  – genetika prokaryotické buňky
  – genetika eukaryotické buňky
  – chromozomy, …alely
  – přenos genetické informace při buněčném dělení (mitoza, meioza)
  homozygot, heterozygot
  – dědičnost kvalitativních a kvantitativních znaků
  – Mendelovy a Morganovy zákony
 27. Genetická proměnlivost, gonozomální dědičnost, genetika člověka a populací, význam genetiky
  – mutace, jejich příčiny a rozdělení
  – genetika populací, H.W. zákon
  – chromozomové určení pohlaví, dědičnost úplně (neúplně) vázaná na pohlaví nebo pohlavím ovlivněná
  – genetika člověka – metody výzkumu, dědičné choroby, vrozené vývojové vady
  – genové inženýrství – význam
 28. Ekologie – organismy a prostředí, ekologie populací, společenstev a ekosystémů, ochrana životního prostředí
  – základní pojmy
  – biotické a abiotické podmínky
  – ekologie populací – vztahy mezi populacemi
  – společenstva – druhová rozmanitost a uspořádání ve společenstvu
  – ekosystémy – hlavní složky, potravní řetězce, produkce ekosystému, typy
  ekosystémů, sukcese, klimax,
  – biomy
  – člověk a ochrana životního prostředí

 

 

 

TÉMATA ÚSTNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

 

Číslo: Název:
 1 Etapy vývoje Země a života
 2 Nebuněčné organismy, prokaryota
 3 Eukaryotická buňka,buněčné dělení,chemické složení a metabolismus organismů
 4 Rostlinná pletiva, vegetativní orgány rostlin
 5 Fyziologie rostlin – vodní režim, fotosyntéza, dýchání
 6 Fyziologie rostlin – výživa, pohyby, růst a vývoj rostlin
 7 Nižší a výtrusné rostliny
 8 Nahosemenné rostliny
 9 Krytosemenné rostliny
 10 Houby a lišejníky
 11 Jednobuněční živočichové a Diblastica
 12 Ploštěnci, hlísti, kroužkovci, měkkýši
 13 Členovci
 14 Ostnokožci, pláštěnci, bezlebeční, kruhoústí
 15 Paryby, ryby
 16 Obojživelníci, plazi
 17 Ptáci a savci
 18 Opěrná a pohybová soustava člověka
 19 Tělní tekutiny, imunita, mízní soustava člověka
 20 Cévní a dýchací soustava člověka
 21 Trávicí soustava člověka a metabolismus základních živin
 22 Vylučovací soustava, kůže, termoregulace člověka
 23 Nervová soustava
 24 Lidské smysly a látkové řízení organismu člověka
 25 Pohlavní soustava a ontogeneze člověka
 26 Molekulární základy dědičnosti, genetika buňky a mnohobuněčného organismu
 27 Genetická proměnlivost, gonozomální dědičnost, genetika člověka a populací, význam genetiky
 28 Ekologie – organismy a prostředí, ekologie populací, společenstev a ekosystémů, ochrana životního prostředí