Archiv rubriky: Info pro maturanty

Maturita z biologie – okruhy

 1. Etapy vývoje Země a života
  charakteristika živých soustav
  – teorie o vzniku života na Zemi
  – fylogeneze rostlin a živočichů
  – fylogeneze člověka
 2. Nebuněčné organismy, prokaryota
  charakteristika a stavba nebuněčných organismů a jejich rozdělení
  – rozmnožování a životní cykly
  – význam
  – prokaryota – stavba, rozmnožování, výskyt a význam
 3. Eukaryotická buňka,buněčné dělení,chemické složení a metabolismus organismů
  – stavba a složení, rozdíly mezi eukaryotickými buňkami
  – životní funkce buňky – organely a jejich význam
  – metabolismus buňky
  – buněčné dělení
 4. Rostlinná pletiva, vegetativní orgány rostlin
  – základní typy pletiv podle různých kritérií
  – vegetativní orgány – stavba, funkce, typy a metamorfózy
 5. Fyziologie rostlin – vodní režim, fotosyntéza, dýchání
  – vodní režim – význam vody, příjem, vedení a výdej
  – fotosyntéza – význam, fáze a faktory
  – dýchání – význam, fáze a faktory
 6. Fyziologie rostlin – výživa, pohyby, růst a vývoj rostlin
  – výživa rostlin – typy výživy, minerální výživa
  – pohyby rostlin – typy pohybů
  – růst rostlin- fáze a faktory růstu, periodicita
  – vývoj rostlin – fáze vývoje, rostliny podle délky života, faktory vývoje
 7. Nižší rostliny a mechorosty
  – charakteristika a rozdíly mezi nižšími rostlinami a mechorosty
  – způsoby rozmnožování
  – nižší rostliny – rozdělení, zástupci a význam
  – mechorosty – rozdělení, zástupci a význam
 8. Kapraďorosty, nahosemenné rostliny
  – rozdělení, charakteristika
  – rozmnožování
  – zástupci a význam
 9. Krytosemenné rostliny
  – rozdělení, charakteristika
  – rozmnožování, stavba generativních orgánů
  – zástupci a význam
 10. Houby a lišejníky
  charakteristika hub, rozmnožování
  – rozdělení, zástupci a význam
  – lišejníky – charakteristika, zástupci a význam
 11. Jednobuněční živočichové a Diblastica
  – charakteristika, rozdělení, zástupci a význam
 12. Ploštěnci, hlísti, kroužkovci, měkkýši
  – ploštěnci – obecná charakteristika, orgánové soustavy, základní rozdělení, zástupci
  – hlísti – obecná charakteristika, zástupci
  – kroužkovci – obecná charakteristika, orgánové soustavy, základní rozdělení, zástupci
  – měkkýši – obecná charakteristika, orgánové soustavy, základní rozdělení, zástupci
 13. Členovci
  – obecná charakteristika, orgánové soustavy, rozdělení
  – zástupci, význam
 14. Ostnokožci, pláštěnci, bezlebeční, kruhoústí
  – ostnokožci – obecná charakteristika, rozdělení, zástupci
  – pláštěnci – obecná charakteristika, rozdělení, zástupci
  – bezlebeční – obecná charakteristika, zástupci
  – kruhoústí – obecná charakteristika, zástupci
 15. Paryby, ryby
  – obecná charakteristika paryb, orgánové soustavy, rozdělení a zástupci
  – obecná charakteristika ryb, orgánové soustavy, rozdělení a zástupci
 16. Obojživelníci, plazi
  – obecná charakteristika obojživelníků, orgánové soustavy, vývoj, rozdělení a zástupci
  – obecná charakteristika plazů, orgánové soustavy, rozdělení a zástupci
 17. Ptáci a savci- obecná charakteristika ptáků, orgánové soustavy
  – chování a přizpůsobení se vnějšímu prostředí
  – rozdělení a zástupci
  – obecná charakteristika savců, orgánové soustavy
  – chování a přizpůsobení se vnějšímu prostředí
  – rozdělení a zástupci
 18. Opěrná a pohybová soustava člověka
  – tkáň pojivová a svalová
  – kost – stavba, typy, růst a spojení kostí
  – skelet
  – stavba a typy svalů podle různých kritérií
  – přehled svalových skupin
 19. Tělní tekutiny, imunita, mízní soustava člověka
  – trofická pojiva a jejich význam
  – imunita – vrozená, získaná, specifická, nespecifická
  – lymfatická soustava – stavba, funkce, brzlík, slezina
 20. Cévní a dýchací soustava člověka
  – stručná fylogeneze soustav
  – cévní soustava – stavba, cévy, krevní oběhy, srdce
  – dýchací soustava – stavba, funkce
 21. Trávicí soustava člověka a metabolismus základních živin
  – fylogeneze TS
  – trávicí trubice – stavba a funkce jednotlivých částí
  – mechanické a chemické zpracování potravy
  – metabolismus základních živin
  – vitamíny, minerální látky, výživa
 22. Vylučovací soustava, kůže, termoregulace člověka
  – fylogeneze VS
  – stavba a funkce močového ústrojí
  – stavba a význam kůže, kožní deriváty
  – termoregulace
 23. Nervová soustava
  – fylogeneze NS
  – základní stavební a funkční jednotky, přenos vzruchu
  – CNS – stavba a funkce
  – obvodové, vegetativní nervstvo
 24. Lidské smysly a látkové řízení organismu člověka
  – smysly – stavba, složení a význam
  – dva typy řízení lidského organismu a jejich souvislost
  – hormony a jejich význam
  – stavba a funkce jednotlivých žláz s vnitřní sekrecí
  – poruchy hormonální soustavy
 25. Pohlavní soustava a ontogeneze člověka
  – rozmnožování, vznik pohlavních buněk
  – stavba a funkce pohlavních soustav
  – prenatální a postnatální vývoj člověka
 26. Molekulární základy dědičnosti, genetika buňky a mnohobuněčného organismu
  – DNA, RNA
  – replikace, transkripce, translace
  – gen, genetický kód, exprese genu
  – genom, plazmon
  – genetika prokaryotické buňky
  – genetika eukaryotické buňky
  – chromozomy, …alely
  – přenos genetické informace při buněčném dělení (mitoza, meioza)
  homozygot, heterozygot
  – dědičnost kvalitativních a kvantitativních znaků
  – Mendelovy a Morganovy zákony
 27. Genetická proměnlivost, gonozomální dědičnost, genetika člověka a populací, význam genetiky
  – mutace, jejich příčiny a rozdělení
  – genetika populací, H.W. zákon
  – chromozomové určení pohlaví, dědičnost úplně (neúplně) vázaná na pohlaví nebo pohlavím ovlivněná
  – genetika člověka – metody výzkumu, dědičné choroby, vrozené vývojové vady
  – genové inženýrství – význam
 28. Ekologie – organismy a prostředí, ekologie populací, společenstev a ekosystémů, ochrana životního prostředí
  – základní pojmy
  – biotické a abiotické podmínky
  – ekologie populací – vztahy mezi populacemi
  – společenstva – druhová rozmanitost a uspořádání ve společenstvu
  – ekosystémy – hlavní složky, potravní řetězce, produkce ekosystému, typy
  ekosystémů, sukcese, klimax,
  – biomy
  – člověk a ochrana životního prostředí

 

 

 

TÉMATA ÚSTNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

 

Číslo: Název:
 1 Etapy vývoje Země a života
 2 Nebuněčné organismy, prokaryota
 3 Eukaryotická buňka,buněčné dělení,chemické složení a metabolismus organismů
 4 Rostlinná pletiva, vegetativní orgány rostlin
 5 Fyziologie rostlin – vodní režim, fotosyntéza, dýchání
 6 Fyziologie rostlin – výživa, pohyby, růst a vývoj rostlin
 7 Nižší a výtrusné rostliny
 8 Nahosemenné rostliny
 9 Krytosemenné rostliny
 10 Houby a lišejníky
 11 Jednobuněční živočichové a Diblastica
 12 Ploštěnci, hlísti, kroužkovci, měkkýši
 13 Členovci
 14 Ostnokožci, pláštěnci, bezlebeční, kruhoústí
 15 Paryby, ryby
 16 Obojživelníci, plazi
 17 Ptáci a savci
 18 Opěrná a pohybová soustava člověka
 19 Tělní tekutiny, imunita, mízní soustava člověka
 20 Cévní a dýchací soustava člověka
 21 Trávicí soustava člověka a metabolismus základních živin
 22 Vylučovací soustava, kůže, termoregulace člověka
 23 Nervová soustava
 24 Lidské smysly a látkové řízení organismu člověka
 25 Pohlavní soustava a ontogeneze člověka
 26 Molekulární základy dědičnosti, genetika buňky a mnohobuněčného organismu
 27 Genetická proměnlivost, gonozomální dědičnost, genetika člověka a populací, význam genetiky
 28 Ekologie – organismy a prostředí, ekologie populací, společenstev a ekosystémů, ochrana životního prostředí

Poznávačka – bezobratlí

afroditka plstnatá
běžník květomilný
babočka kopřivová
babočka paví oko
bahenka živorodá
blecha obecná
chobotnice pobřežní
chrostík obecný
chroust obecný
cvrček polní
hřebenatka svatojakubská
homolice středomořská
hrobařík obecný
hrotnatka obecná
jepice obecná
křižák obecný
klíště obecné
kněžice zrnitá
kožojed obecný
kobylka zelená
kovařík černoskvrnný
krab obecný
kudlanka nábožná
lýkožrout smrkový
langusta obecná
lišaj smrtihlav
loděnka hlubinná
lumek velký
mšice maková
mandelinka bramborová
mol šatní
motolice jaterní
mravenec lesní
nezmar hnědý
octomilka obecná
okáč zední
okružák ploský
ostranka jaderská
ostrorep americký
páskovka žíhaná
píďalka angreštová
přástevník medvědí
pakobylka indická
pijavka lékařská
ploštěnka mléčná
plzák lesní
pokoutník domácí
rak říční
roháč obecný
rournatec vějířový
ruměnice pospolná
rybenka domácí
sépie obecná
sasanka koňská
sekáč domácí
slíďák tatarský
slimák popelavý
snovačka jedovatá
srdcovka jedlá
stínka obecná
střevlík fialový
stonožka škvorová
svižník polní
škeble rybničná
škrkavka dětská
škvor obecný
štír středomořský
štírek obecný
štěnice domácí
šváb obecný
talířovka ušatá
tasemnice bezbranná
tesařík obecný
vážka ploská
včela medonosná
větevník mozkový
veš šatní
vosa útočná
Venušin koš
zákožka svrabová
zavinutec tygrovaný
zlatoočka skvrnitá
žížala podhorská

Poznávačka – obratlovci

bahník australský
bichir šedý
candát obecný
jeseter malý
kapr obecný
kladivoun obecný
koníček mořský
kopinatec plžovitý
kostlín obrovský
latimerie podivná
lipan podhorní
losos obecný
lín obecný
manta atlantská
mihule mořská
mihule potoční
mník jednovousý
máčka skvrnitá
parejnok elektrický
platýs obecný
plotice obecná
pstruh obecný
sumec velký
sumka obecná
trnucha modroskvrnná
vyza velká
úhoř říční
štika obecná
žralok bílý
žralok tygří
mlok skvrnitý
čolek obecný
čolek horský
axolotl mexický
macarát jeskynní
červor vodní
kuňka obecná
blatnice skvrnitá
skokan zelený
rosnička zelená
ropucha obecná
drápatka vodní
haterie novozélandská
želva bahenní
želva obrovská
kareta pravá
kajmanka supí
krokodýl nilský
aligátor severoamerický
gaviál indický
kajman černý
ještěrka obecná
ještěrka zelená
slepýš křehký
leguán zelený
agama límcová
gekon zední
chameleon obecný
varan komodský
užovka obojková
užovka hladká
užovla stromová
zmije obecná
kobra indická
mamba zelená
chřestýš obecný
anakonda velká
hroznýš královský
krajta mřížkovaná
pštros dvouprstý
nandu pampový
kasuár přílbový
kivi jižní
tučňák císařský
potápka roháč
albatros stěhovavý
pelikán bílý
kormorán velký
plameňák růžový
čáp bílý
čáp marabu
volavka popelavá
ibis rudý
kolpík bílý
kachna divoká
husa velká
kajka mořská
kondor velký
sup bělohlavý
káně lesní
poštolka obecná
hadilov písař
orel skalní
kur bankivský
krocan obecný
tetřev hlušec
koroptev polní
lyska černá
drop velký
racek chechtavý
alka malá
čejka chocholatá
kukačka obecná
holub skalní
andulka vlnkovaná
ara zelenokřídlý
výr velký
sova pálená
sýček obecný
rorýs obecný
kolibřík obecný
ledňáček říční
dudek chocholatý
strakapoud velký
žluna zelená
skřivan lesní
konipas bílý
sýkora koňadra
pěnkava obecná
žluva hajní
vrabec domácí
špaček obecný
ťuhýk obecný
vrána obecná
havran polní
straka obecná
sojka obecná
vlaštovka obecná
jiřička obecná
kos černý
slavík obecný
stehlík obecný
ježura australská
ptakopysk podivný
klokan rudý
koala medvídkovitý
ježek evropský
krtek obecný
netopýr velký
lemur kata
makak rhesus
orangutan
gorila nížinná
mravenečník velký
slon africký/indický
zajíc polní
králík divoký
veverka obecná
bobr evropský
křeček polní
myš domácí
potkan obecný
dikobraz obecný
medvěd hnědý/lední
panda velká
lasice hranostaj
kuna lesní
jezevec lesní
vydra říční
rys ostrovid
lev pustinný
tygr ussurijský
gepard štíhlý
vlk obecný
liška obecná
lachtan
nosorožec dvourohý
osel africký
zebra grévyho
prase divoké
hroch obojživelný
velbloud dvouhrbý
jelen evropský
srnec obecný
los evropský
žirafa rothschildova
kamzík
muflon
zubr evropský
delfín obecný
kosatka dravá
vorvaň tuponosý
plejtvák obrovský

Poznávačka z botaniky

Seznam rostlin pro úspěšné zvládnutí poznávačky

bříza bělokorá
blatouch bahenní
bojínek luční
bolševník obecný
bršlice kozí noha
brukev zelná a její odrůdy
buk lesní
čekanka obecná
čočka kuchyňská
devětsil lékařský
divizna velkokvětá
dub letní,zimní
fazol obecný
habr obecný
heřmánek pravý
hluchavka nachová
hrách setý
hvozdík kartouzek, kropenatý
chmel otáčivý
chrpa modrá,luční
jírovec maďal
jaterník podléška
javor klen, mléč
ječmen setý
jilm habrolistý
křen selský
kaštanovník setý
kakost luční
kokoška pastuší tobolka
koniklec jarní
konvalinka vonná
kostival lékařský
koukol polní
lípa srdčitá
lebeda lesklá
leknín bílý
len setý
lilek brambor
lilek potměchuť
lilie zlatohlávek
lipnice luční
locika salátová
mák setý
mateřídouška obecná
merlík bílý
miřík celer
mochna husí
mochyně židovská třešeň
mrkev obecná setá
ocún jesenní
olše lepkavá
ostružiník křovitý
oves setý
pšenice setá
paprika roční
pelyněk černobýl
podbílek šupinatý
pomněnka bahenní
proso seté
pryšec chvojka
pryskyřník prudký
rmen rolní
rozrazil rezekvítek
rulík zlomocný
řepa obecná
řepka olejka
sasanka hajní
sasanka pryskyřníkovitá
sedmikráska obecná
silenka nicí
slunečnice roční
srha laločnatá
střevíčník pantoflíček
stulík žlutý
svízel přítula
šafrán jarní
šalvěj luční
tabák virginský
topol osika
trnka obecná
trnovník bílý
vikev ptačí
vraní oko čtyřlisté
vratič obecný
vrba jíva
vstavač májový
žito seté