Charakteristika předmětu

Kvalita jazykového vzdělávání patří k určujícím znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti člověka. Osvojení a užívání mateřského jazyka v mluvené i písemné podobě umožňuje žákům pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. Při realizaci daného vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci. Žáci se učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama.

Vedeme žáky k tvořivé práci nejen s věcným, ale i s uměleckým textem, k porozumění významové výstavbě textu, vytváření souvislostí, k jeho posouzení z hlediska stylového respektování možných interpretačních rámců. Důraz klademe na vytváření osobitého, objektivně kritického a celkově pozitivního vztahu k literatuře. Rozvíjíme čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu.

Vzdělávací obsah oboru český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek:
komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova.
V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu, analyzovat jej, kriticky posoudit jeho obsah, formální stránku a výstavbu textu.

V jazykové výchově získávají žáci vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování.

V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy a žánry. Seznamují se s nejstaršími písemnými památkami. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu (více viz literární seminář).

Osvědčený způsob rozvoje čtenářství a pěstování kladného vztahu ke kultuře představuje Klub mladých diváků, v jehož rámci každoročně stovky studentů navštěvují činoherní, ale i baletní, muzikálová a operní představení v různých pražských divadlech.

Pozitivní vztah k mateřskému jazyku a jeho literatuře pěstujeme i prostřednictvím mimoškolních akcí. V Praze navštěvujeme vzdělávací programy v nedalekém Domě čtení (prima), vyrážíme do moderní expozice Muzea literatury v Petschkově vile (kvinta/sexta). Názornějšímu porozumění středověké literatuře napomáhá prohlídka expozice středověkého umění v Anežském klášteře (kvarta), význam národního obrození našim studentům přibližuje návštěva „obrozeneckého salonu“ v Památníku Františka Palackého (kvinta) a prohlídka Národního divadla (sexta). Mimo Prahu se vydáváme po stopách klíčových osobností české literatury – zavítáme postupně do Babiččina údolí (prima), Čapkovy Strže (sekunda), na vyšším stupni gymnázia jezdíme na několikadenní exkurze po stopách Karla Hynka Máchy na Bezděz, do Doks a Litoměřic.

Stránky věnované Českému jazyku a literatuře