Osmileté vzdělávání

Obor: 79-41-K/81 – gymnázium, délka vzdělávání 8 let, forma denní. Vzdělávání probíhá podle ŠVP s názvem Škola života a pro život.
Přijímací zkoušky jsou písemné, a to z češtiny, matematiky a anglického jazyka. Přihlíží se také k prospěchu na ZŠ. Jelikož se v těchto třídách od prvního ročníku vyučují dva cizí jazyky, je nutné, aby všichni uchazeči měli znalosti z angličtiny v rozsahu učiva 4. – 5. třídy ZŠ.

Vyučované cizí jazyky

angličtina, němčina, francouzština, latina, španělština, ruština

Volitelné předměty

Volitelné předměty jsou zařazeny dle zájmu studentů v posledních ročnících vzdělávání: konverzace v cizích jazycích, semináře z jednotlivých předmětů (v češtině, angličtině), základy ekonomie, deskriptivní geometrie, výpočetní technika, programování, psychologie, filozofie, základy práva, výtvarná výchova aj.

Nepovinné předměty

Umělecký přednes, sportovní hry (míčové hry, aerobik), popř. další. Velký zájem projevují studenti vyšších ročníků o přípravné kurzy ke složení mezinárodně platné zkoušky z anglického jazyka – FCE a CAE. Tyto kurzy organizuje předmětová komise anglického jazyka ve spolupráci s Britskou radou a v posledních letech byla úspěšnost našich studentů téměř stoprocentní.

Učební plán

Gymnázium Omská je zapojeno do Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky.
V 5. ročníku je navýšen počet hodin výuky cizího jazyka I. o 1 hodinu týdně.

Sportovní kurzy

Škola pořádá zimní lyžařské kurzy (druhý a pátý ročník osmiletého gymnázia), letní sportovní kurzy (sedmý ročník osmiletého gymnázia)  a  výběrové sportovní kurzy (vodácký, cyklistický, lyžařský – v zahraničí, vysokohorská turistika, windsurfing).

Aktivity pro žáky

Zájem studentů o sportovní vyžití se podstatně zvýšil po vybudování moderního víceúčelového hřiště s umělým povrchem, které je studentům zpřístupněno i v odpoledních hodinách, o víkendech a v době prázdnin. Škola je připojena k internetu. Studenti mají v případě zájmu možnost pracovat s internetem v době mimo vyučování.

V rámci výuky cizích jazyků jsou připravovány výměnné a poznávací zájezdy do zahraničí. Škola organizuje i návštěvy divadelních a jiných kulturních pořadů ve volném čase studentů.

Gymnázium má zpracován dlouhodobý program prevence zaměřený na sociálně negativní jevy mládeže. V rámci tohoto programu zajišťuje vedení školy a výchovný poradce návštěvy předních odborníků a organizuje další činnosti v oblasti prevence v tradičních i netradičních formách.

Pro studenty vyhlašuje škola i interní soutěže (literární, výtvarné, sportovní atd.).

Vedení školy, výchovný poradce a třídní učitelé ve spolupráci s psychologem realizují pro nově přijaté studenty adaptační program, který má za úkol usnadnit studentům přechod na gymnázium.