Chemie

 

 

 

Charakteristika předmětu

Chemie umožňuje poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti udržování přírodní rovnováhy i uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v přírodě, odhaluje příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a podílí se na ochraně životního prostředí. S výrobky chemického průmyslu se setkáváme na každém kroku. Kdyby člověk v současnosti nemohl ke svému prospěchu využívat poznatky z chemie, zůstal by hladový, žíznivý, bez zdrojů tepla, světla a nahý.

Teoretické znalosti získané při výuce si studenti doplňují praktickými dovednostmi při laboratorních pracích. Výuka probíhá v učebně chemie, která je vybavena zpětným projektorem, PC a data projektorem. Výklad je doplňován efektními pokusy, prezentacemi, referáty.

Studenti se každoročně zúčastňují chemické olympiády, ve které dosahují výborných výsledků i v celopražském kole.

Zájemci o další studium chemie mají možnost zvolit si v posledních dvou ročnících výběrový seminář z chemie, jehož cílem je rozšířit a prohloubit znalosti chemie a přispět k uvědomění si souvislosti mezi všemi obory přírodních věd.

 

Časová dotace

Osmileté studium

tercie

kvarta

kvinta

sexta

septima

2,5

2

2,5

3

2



Čtyřleté studium

první ročník

druhý ročník

třetí ročník

2,5

2,5

2



 

Náplň výuky

Osmileté studium

V prvním roce se žáci seznámí se základními pojmy v chemii jako jsou prvek, sloučenina a atom. Seznámí se též se základními vlastnostmi prvků (kovů, polokovů a nekovů), s typickými chemickými reakcemi těchto prvků a s reakcemi a vlastnostmi jednoduchých sloučenin (oxidů, sulfidů, halogenidů, kyselin, zásad, solí).

Ve druhém roce následují redoxní chemické reakce a jejich aplikace na výrobu kovů (především železa). Nejobsáhlejší kapitolu tvoří základy organické chemie (uhlovodíky a jejich jednoduché deriváty), petrochemie a chemie umělých hmot. Zakončení tvoří krátký úvod do biochemie a významných látek pro živé organismy a nakonec vztah chemie, ostatních věd a životního prostředí.

Po tomto dvouletém úvodu se v následujících třech letech probírá látka střední školy (viz níže).

Čtyřleté studium

Výuka chemie je tříletá, navazuje na ni volitelný seminář. Základní látku tvoří vybrané kapitoly z obecné chemie (Struktura atomu a elektronového obalu, chemická vazba, chemická termodynamika a termochemie, chemické reakce, teorie kyselin a zásad), anorganické chemie (chemie prvků a jejich typických sloučenin včetně komplexních), organické chemie (chemie uhlovodíků a jejich derivátů, petrochemie, chemie polymerů, lipidy, terpeny, steroidy, heterocykly, sacharidy, bílkoviny, nukleové kyseliny) a základů biochemie (enzymy, vitamíny, metabolické dráhy, fotosyntéza).

 

Volitelný dvouletý seminář

První rok semináře je věnován základním laboratorním metodám analytické chemie a biochemie. Výuka probíhá přímo v laboratoři a má převážně praktický charakter. Součástí semináře je opakování, prohloubení a doplnění učiva anorganické chemie a její souvislost s běžnou praxí. Druhý rok semináře je orientován převážně na přípravu k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na vysokou školu.

 

 

Maturita z  chemie:

Maturitní okruhy z chemie

 

Vyučující  chemie:

RNDr. Martin Bojkovský

Bc. Martin Kopecký

Mgr. Dušana Polášková

RNDr. Kristýna Vondráčková

RNDr. Veronika Zámečníková, Ph.D.

 

Učebnice:



Tercie, kvarta

 

 

Kvinta, sexta, septima