Fyzika

Nejde o to, jít hlavou proti zdi, nýbrž o to, najít očima dveře.

Werner von Siemens

 

Fyzika je jednou z přírodních věd, která se zabývá zkoumáním přírodních jevů a jejich využití především v technické praxi. Zároveň podává řadu podnětů k filozofickým úvahám o životě, přírodě, celém vesmíru i životě a postavení jedince.

 

Charakteristika předmětu

Ve školním předmětu FYZIKA by žáci měli porozumět fyzikálním jevům a zákonitostem ve vztahu k přírodním jevům, stejně jako k technické praxi. Máme snahu žákům pomáhat rozvíjet jejich rozumové schopnosti, logické myšlení, a to především ve vztahu k praxi a praktickému využití získaných poznatků.

V hodinách se podle charakteru probírané látky snažíme zařazovat různé pokusy, demonstrace, měření. Při studiu fyziky specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak učí zkoumat příčiny fyzikálních jevů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat poznání zákonitosti fyzikálních jevů při jejich předvídání či ovlivňování.

Nedílnou součástí výuky fyziky je seznamování dětí s pravidly bezpečného provádění experimentů, otázky bezpečnosti ve vztahu k fyzikálním jevům obecně. Samozřejmé je ekologické hledisko, kdy se žáci učí hledat a nacházet souvislosti mezi přírodou a lidskou činností, zejména závislost člověka na přírodních zdrojích a naopak vliv lidské činnosti na stav životního prostředí a zdraví člověka.

Zabýváme se i otázkami trvale udržitelného rozvoje ve vztahu k rozvoji nových technologií.

 

Mezipředmětové vztahy

 

Fyzikální zákon by měl být i matematicky krásný

Paul Adrien Maurice Dirac

……………………………………………………………………

 

Kdo nemluví v číslech, neví, o čem mluví.

William Thomson lord Kelvin

 

Fyzika souvisí s mnoha dalšími vědními obory, nejvíce pak zřejmě s matematikou, jíž používá jako nástroj k popisu fyzického světa. Proto se v předmětu FYZIKA v mnoha případech s matematikou prolínáme a nelze fyziku od matematiky radikálně oddělovat.

 

Organizační a časová charakteristika

Vyučovací předmět FYZIKA se vyučuje v sekundě 2,5 hodiny týdně (žáci mají jednou za 2 týdny hodinu laboratorního měření), v tercii a kvartě po 2 hodinách týdně.

Na vyšším gymnáziu a čtyřletém studiu se FYZIKA vyučuje v kvintě (prvním ročníku čtyřletého studia) 2 hodiny týdne, v sextě a septimě (druhém a třetím ročníku čtyřletého studia) 2,5 hodiny týdně. V septimě si mohou žáci zvolit volitelný dvouletý fyzikální seminář.

 

 Profilová maturitní zkouška

Témata povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky – ústní zkoušky – pro rok 2012 jsou ke stažení zde.

 

Učitelé fyziky

 

Mgr. BEDNÁŘOVÁ Jana

Mgr. KUBEŠOVÁ Ivana

Mgr. ŘASOVÁ Věra

Mgr. ŠOBROVÁ Libuše

Mgr. VONDRÁK Bohumil

 

Učebnice

 

Při výuce fyziky používáme učebnice nakladatelství Prometheus. Na 2. stupni jsou učebnice žákům zapůjčeny školou, na 3. stupni si učebnice každý student pořizuje sám. K tomu je možné využít například každoročně pořádanou „burzu učebnic“.

 

Učebnice pro 2. stupeň:                                                                       Učebnice pro 3. stupeň: