Fyzika

Fyzika je jednou z přírodních věd, která se zabývá zkoumáním přírodních jevů a jejich využití především v technické praxi.

Charakteristika předmětu

V předmětu Fyzika by žáci měli porozumět základním fyzikálním jevům a zákonitostem ve vztahu k přírodním jevům, stejně jako k technické praxi. Máme snahu pomáhat žákům rozvíjet jejich logické myšlení a snažíme se, aby dokázali aplikovat získané vědomosti v běžném životě.

Do hodin fyziky jsou zařazeny různé pokusy, demonstrační i žákovské, i měření. Žákům se tak dostanou do ruky pomůcky běžné, ale i takové, se kterými se normálně jen tak nesetkají. 

Nedílnou součástí výuky fyziky je seznamování dětí s pravidly bezpečného provádění experimentů a zacházení s různými zařízeními, například elektrickými.

 

Časová dotace

Nižší gymnázium

Fyzika se vyučuje od sekundy (7. třída ZŠ), kdy mají žáci předmět 2,5 hodiny týdně (žáci mají jednou za dva týdny hodinu laboratorních prací). V tercii (8. ročník ZŠ) i kvartě (9. ročník ZŠ) jsou fyzice věnovány 2 hodiny týdně.

Vyšší gymnázium

V kvintě (1. ročník SŠ) se fyzika vyučuje 2 hodiny týdně, v sextě (2. ročník SŠ) a septimě (3. ročník SŠ) 2,5 hodiny týdně. V sextě i septimě jsou součástí výuky laboratorní cvičení.
V sextě (2. ročníku SŠ) si žáci mohou zvolit do posledních dvou ročníků dvouletý volitelný fyzikální seminář, kde se probírá učivo jako speciální teorie relativity, fyzika mikrosvěta nebo astrofyzika.

 

Profilová maturitní zkouška

Témata povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky – ústní zkoušky – pro rok 2023/24 jsou ke stažení zde.

 

Učitelé fyziky

Mgr. Bednářová Jana
Mgr. Geri Adam
Bc. Kafka Jaroslav
Ing. Koubková Kateřina
Mgr. Řasová Věra
Mgr. Vondrák Bohumil

 

Učebnice

Při výuce fyziky používáme učebnice nakladatelství Prometheus. V ročnících nižšího gymnázia jsou učebnice žákům zapůjčeny školou, ve třídách vyššího gymnázia si učebnice každý student pořizuje sám. K tomu je možné využít například každoročně pořádanou „burzu učebnic“.

Učebnice nižšího gymnázia
Učebnice vyššího gymnázia