Biologie

Biologie má jako přírodovědný obor především motivovat k zájmu o přírodu a vychovávat studenty k obdivu a respektu k živým organismům i neživé přírodě.
Běžná výuka je doplňována laboratorními cvičeními, kde studenti pracují často s živými přírodninami a mohou si pomocí vlastních zkušeností ověřit pravdivost nastudovaných teorií. Kabinet biologie je vybaven množstvím pomůcek. Některé v něm sice mají své místo pěkných pár let, ale o to více si jich vážíme, neboť dnes již nejsou dostupné. Sbírky jsou průběžně doplňovány, rovněž tak laboratorní technika. Nejnovějším přírůstkem je mikroskop s připojením na počítač a softwarem, který umožňuje práci s pozorovanými objekty v digitalizované podobě. Základní formou výuky je výklad s ukázkami (přírodniny, video, zpětný projektor, PC a data projektor), doplňovaný tematickými diskusemi, referáty či prezentacemi studentů. Frontální výuku střídá skupinová práce, problémové vyučování.
Mimo budovu školy probíhá řada exkurzí. Pravidelně navštěvujeme obě pražské botanické zahrady, Zoologickou zahradu, Národní muzeum, Hrdličkovo muzeum. Mezi staršími studenty bývá mnoho zájemců o studium medicíny, především těm je nabízena možnost návštěvy oddělení patologie v některé z fakultních nemocnic.
V rámci studia probíhají různé soutěže, kterých se účastní opravdu vážní zájemci o přírodopis a biologii. Tradičně velký ohlas mezi mladšími studenty má biologická olympiáda, v níž pravidelně někteří z nich postupují do obvodního či celopražského kola. V kategorii B či A bývají úspěšní řešitelé krajského kola. Dále je opakovaně velký zájem o soutěž Poznej a chraň Pražskou přírodu.
Studentům posledních dvou ročníků je nabízen výběrový biologický seminář. Nad rámec tohoto semináře se studenti zúčastňují přednášek pořádaných Akademií věd či 1. lékařskou fakultou UK. Zde je naším cílem co nejlepší příprava na odpovídající vysoké školy.

Vyučující

Mgr. Zuzana Kantová

Mgr. Dušana Polášková

Mgr. Vojtěch Šmíd

RNDr. Helena Špinková

Mgr. Veronika Zámečníková