Anglický jazyk

Informace o předmětu

Charakteristika předmětu

Výuka angličtiny má na naší škole dlouhodobou tradici. Již v době, kdy v budově sídlila základní škola s rozšířenou výukou cizím jazykům, se angličtina vyučovala od páté třídy. Po transformaci školy na osmileté a čtyřleté gymnázium vyučující i žáci na tuto tradici úspěšně navázali. Dnes dosahují žáci na nižším stupni gymnázia jazykové úrovně B1 – B1+ evropského referenčního rámce, žáci vyššího stupně víceletého gymnázia úrovně B2+ – C1, ve čtyřletém studiu B1 – B2+.

Během studia se žáci vedle výuky jazyka seznamují s reáliemi a způsobem života v různých anglicky mluvících zemích a porovnávají je se životem v České republice. Jsou vedeni k pochopení jiných kultur, učí se toleranci k nim a schopnosti s nimi komunikovat, a to i prostřednictvím výuky literatury a hodin konverzace. V hodinách jsou systematicky vedeni k týmové práci, schopnosti vést diskuzi, učí se respektovat názory druhých, dělat kompromis. Využívají i znalosti a dovednosti, které nabyli v jiných předmětech.

Žáci tradičně dosahují úspěchů v různých konverzačních soutěžích, a to jak v obvodních tak i ve vyšších kolech.

Volitelné a nepovinné semináře

Studenti jsou velmi úspěšní i ve skládání mezinárodních zkoušek FCE a CAE, na které se mohou připravovat v rámci speciálních seminářů. Ve vyšších ročnících mají studenti v rámci povinně volitelných předmětů možnost navštěvovat konverzační semináře.

Studentům vyššího gymnázia (kvinty, sexty, 1. a 2. ročník) je určen také nepovinný předmět, který je připravuje na účast na simulačních konferencích Model United Nations a European Youth Parliament (více o projektech v následující sekci).

Projekty a akce kabinetu anglického jazyka

Na výuku v běžných vyučovacích hodinách navazují akce vztahující se k předmětu: návštěvy divadelních a filmových představení, setkání s rodilými mluvčími, poznávací zahraniční zájezdy. Ve školním roce 2018/19 tak např. studenti tříd O6AB a G2A navštívili Skotsko. Mezi další místa, které jsme se studenty vyšších ročníků navštívili patří Wales, Cornwall, Lake District, Irsko či USA (New York). Nabídka zájezdů se každoročně mění. Pro studenty tercií je naopak určen studijně-poznávací zájezd do jižní Anglie spojený s výukou v jazykové škole.

Studenti vyšších ročníků se zapojují do mezinárodních projektů Prague Model United Nations a European Youth Parliament, během kterých se simuluje práce OSN a EP, a které probíhají v angličtině. Účastníme se jak konferencí pořádaných v České republice (PRAMUN, PORGMUN a DSPMUN), tak konferencí zahraničních (2014 Manchester, 2015 Amsterdam a Londýn, 2016 Dublin, 2017 a 2018 Londýn).

Významnou událostí na naší škole je konference GOMUN, která je plně v režii současných i bývalých studentů. Na posledním ročníku se podílelo cca 250 českých i zahraničních účastníků a organizátorů.

Profilová maturitní zkouška z anglického jazyka

Profilová maturitní zkouška z anglického jazyka se skládá z písemné a ústní části.

Ústní zkouška obsahuje:

1) téma z oblasti British and American studies – 11-12 min.
– vychází z obsahu učiva probraného daným vyučujícím v dané třídě
– seznam témat pro daný školní rok naleznete zde

2) vyjádření názoru na dané tvrzení – 3-4 min.
– student má na výběr ze dvou tvrzení
– min. 2 minuty samostatný projev studenta, po uplynutí limitu klade zkoušející doplňující otázky

Studenti u zkoušky prokazují rozsah a správnost použití všeobecné i specifické slovní zásoby, rozsah a správnost použití jazykových prostředků a prostředků textové návaznosti. Očekávaná úroveň ve třídách osmiletého studia je C1, ve třídách čtyřletého studia B2+. Hodnocena je dále plynulost projevu, správná výslovnost, logické uspořádání a struktura projevu.

Knihovna kabinetu anglického jazyka a literatury

Po celou dobu studia žákům významně pomáhá bohatě vybavená knihovna. Knihovna je rozdělena do tří sekcí, mladší studenti si mohou půjčovat tzv. zjednodušenou četbu, starší studenti potom anglické knihy v originále a také odbornou literaturu (např. testové sady k přípravě na FCE a CAE, studijní materiály k reáliím apod.). Kompletní katalog knihovny naleznete pod tímto odkazem.

Časová dotace

prima, sekunda,  sexta, 2. ročník – 3 hodiny týdně
tercie, kvarta, kvinta, septima, oktáva, 1., 3. a 4. ročník – 4 hodiny týdně

Gymnázium Omská je zapojeno do Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky. V 1. ročnících a v kvintách jsou navýšeny počty hodin anglického jazyka, které jsou financovány z uvedeného programu.

Vyučující

Mgr. Pavlína Bojkovská

Mgr. Lucie Fialová

PhDr. Naděžda Hrušková

Mgr. Lucie Jelínková

Mgr. Jana Lekešová

Mgr. Petra Plevová

Mgr. Tereza Prokopová

Mgr. Kateřina Říhová

Mgr. Karolína Tricsli