Základy společenských věd

Vyučující

Mgr. David Burian
Mgr. Jan Bruner
PhDr. Tomáš Horák
Mgr. Irena Kuchynková
Mgr. Jaroslava Šimková

Charakteristika předmětu

Výuka předmětů výchova k občanství (nižší stupeň) a základy společenských věd (vyšší stupeň) tvoří jeden ze základních pilířů humanitního vzdělání gymnaziálních studentů. Studenti se seznamují s širokou škálou témat a problémů, od společenských přes politické a ekonomické až po filosofické. Jsou pak nejen dostatečně připraveni na studium vysoké školy, ale především jsou schopni orientovat se v současném světě.
Výuka je pravidelně doplňována různými akcemi, konanými v prostorách budovy gymnázia i mimo ně. Při těchto akcích škola spolupracuje s některými významnými institucemi a osobnostmi.
Několik tříd nižšího i vyššího stupně navštíví každoročně hlavní líčení u Městského či Obvodního soudu. Studenti zde mají možnost seznámit se s průběhem soudního líčení, po jehož skončení následuje beseda se soudcem, případně i se státním zástupcem.
Třídy nižšího stupně se zúčastňují exkurze v Muzeu policie, jež je zaměřena na problém kriminality mládeže, třídy vyššího stupně pravidelně navštěvují v rámci výuky politologie budovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kde absolvují komentovanou prohlídku.
Z akcí konaných v naší škole mají největší ohlas besedy s předními odborníky. Pro studenty vyššího stupně je takovou akcí bezesporu beseda s doc. PhDr. Zdeňkem Vojtíškem, předním českým religionistou, znalcem nových náboženských hnutí a problematiky sekt. Pro studenty nižšího i vyššího stupně jsou velmi atraktivní besedy se sexuology, MUDr. Radimem Uzlem a MUDr. Hanou Fifkovou.

Časová dotace

V nižších ročnících osmiletého gymnázia (prima – kvarta) je vyučován jednu hodinu týdně předmět Výchova k občanství, ve vyšších ročnících osmiletého studia (kvinta – oktáva) a ve třídách čtyřletého studia jsou vyučovány Základy společenských věd, a to s dotací jedna (kvinta/první ročník) respektive dvě (sexta – oktáva/druhý – čtvrtý ročník) hodiny týdně.