Základy společenských věd

Vyučující

Mgr. David Burian

Mgr. Jan Bruner

PhDr. Tomáš Horák

Mgr. Irena Kuchynková

Mgr. Jaroslava Šimková

Knihovna dějepisu a společenských věd
Gymnázia Omská

Charakteristika předmětu

Výuka předmětů výchova k občanství (nižší stupeň) a základy společenských věd (vyšší stupeň) tvoří jeden ze základních pilířů humanitního vzdělání gymnaziálních studentů. Studenti se seznamují s širokou škálou témat a problémů, od společenských přes politické a ekonomické až po filosofické. Jsou pak nejen dostatečně připraveni na studium vysoké školy, ale především jsou schopni orientovat se v současném světě.
Výuka je pravidelně doplňována různými akcemi, konanými v prostorách budovy gymnázia i mimo ně. Při těchto akcích škola spolupracuje s některými významnými institucemi a osobnostmi.
Několik tříd nižšího i vyššího stupně navštíví každoročně hlavní líčení u Městského soudu v Praze. Studenti zde mají možnost seznámit se s průběhem soudního líčení, po jehož skončení následuje beseda se soudcem, případně i se státním zástupcem.
Třídy nižšího stupně se zúčastňují exkurze v Muzeu policie, jež je zaměřena na problém kriminality mládeže, třídy vyššího stupně pravidelně navštěvují v rámci výuky politologie budovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kde absolvují komentovanou prohlídku.
Z jednorázových akcí pořádaných předmětovou komisí je třeba zmínit studijní poznávací zájezd do Bruselu, spojený s exkurzí v Evropském parlamentu, který proběhl v květnu roku 2005. Součástí akce byla mj. beseda s tehdejší českou europoslankyní Janou Bobošíkovou, návštěva Norimberku, Cách či památníku bitvy u Waterloo.
Z akcí konaných v naší škole mají největší ohlas besedy s předními odborníky. Pro studenty vyššího stupně je takovou akcí bezesporu beseda s doc. PhDr. Zdeňkem Vojtíškem, předním českým religionistou, znalcem nových náboženských hnutí a problematiky sekt. Pro studenty nižšího i vyššího stupně jsou velmi atraktivní besedy se sexuology, MUDr. Radimem Uzlem a MUDr. Hanou Fifkovou.
V předcházejících letech se naše škola zapojila do výukového projektu Evropa 2045. Jednalo se o počítačovou hru simulující vývoj Evropy po dobu několika příštích desítek let. Hra doplňovala učivo společenských věd (politologie, mezinárodní vztahy) a hlavně nutila studenty diskutovat, společně řešit problémy a učit se hájit vlastní názory a zájmy.

Časová dotace

V nižších ročnících osmiletého gymnázia (prima – kvarta) je vyučován jednu hodinu týdně předmět Výchova k občanství, ve vyšších ročnících osmiletého studia (kvinta – oktáva) a ve třídách čtyřletého studia jsou vyučovány Základy společenských věd, a to s dotací jedna (kvinta/první ročník) respektive dvě (sexta – oktáva/druhý – čtvrtý ročník) hodiny týdně.