Románské jazyky

Charakteristika předmětu

Výuka francouzštiny na gymnáziu navázala na tradici výuky na základní škole s rozšířenou výukou jazyků, která dříve v naší budově sídlila. Postupně se nabídka románských jazyků rozšířila o španělštinu a latinu. Latina je v současné době nabízena jako volitelný dvouletý seminář pro nejvyšší dva ročníky.

Druhý cizí jazyk je vyučován na osmiletém gymnáziu již od primy a na čtyřletém gymnáziu od 1. ročníku.

Výuka druhého cizího jazyka se podílí se na integraci průřezových témat. Ve výuce francouzského a španělského jakyka jsou rozvíjeny konverzační schopnosti a jazykové kompetence. Žáci se seznamují s reáliemi, kulturou, literaturou a způsobem života ve frankofonních a hispanofonních zemích. Cílem předmětu je vybavit žáka schopnostmi komunikovat přímo s občany uvedené země, přijímat informace z dané oblasti přímo a bez zprostředkování druhých osob. Tyto schopnosti přispívají k utváření pozitivních občanských postojů a rozvíjí jeho vědomí sounáležitosti s evropským civilizačním a kulturním rámcem.

Své znalosti mohou studenti prohloubit ve volitelných předmětech konverzace a literatury. K dispozici mají i studentskou knihovnu, která jim nabízí beletrii i učebnice reálií daných zemí. Žáci mají také možnost zúčastnit se zahraničních poznávacích zájezdů, aby se blíže seznámili s kulturou země, jejíž jazyk studují.

Studenti nižšího stupně víceletého gymnázia dosahují úrovně A2 evropského referenčního rámce výuky cizích jazyků, studenti osmého ročníku pak úrovně B2. Ve čtyřletém studiu jde o úroveň B1 až B1+.

Časová dotace

Osmileté studium

Prima Sekunda Tercie Kvarta Kvinta Sexta Septima Oktáva
3 3 3 4 4 4 3 3

Čtyřleté studium

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
4 3 3 3

Gymmnázium Omská se zapojilo do Metropolitního programu podpory středoškolské jazykové výuky. Ve druhém ročníku čtyřletého gymnázia a v sedmém ročníku osmiletého gymnázia byly od 1.9.2010 navýšeny počty hodin výuky druhého cizího jazyka o jednu vyučovacího hodinu týdně. Tyto hodiny jsou financovány z uvedeného programu.

Volitelné předměty

  • Konverzace ve francouzském jazyce

Francouzská konverzace nabízí pokročilejším studentům tohoto jazyka možnost dalšího zdokonalení ústního projevu, porozumění literárním i odborným textům, rozšíření a prohloubení vědomostí v oblasti francouzských a frankofonních reálií. Studenti tvůrčím způsobem pracují s moderními učebními materiály, audio a video nahrávkami a francouzským textem. Ve výuce jsou rovněž využívány nabídky akcí Francouzského institutu v Praze.

  • Konverzace ve španělském jazyce

Španělská konverzace nabízí pokročilejším studentům tohoto jazyka možnost dalšího zdokonalení ústního projevu, rozšíření slovní zásoby, upevnění mluvnických znalostí a možnost diskutovat o problémech v rámci vybraných tematických celků týkajících se španělských a latinskoamerických reálií. Předmět je vhodný nejen pro ty, kteří si chtějí dále rozvíjet své již dobré jazykové schopnosti, ale i pro ty, kteří si potřebují upevnit své znalosti z povinných hodin španělštiny a získat větší jistotu. Studenti pracují s moderními učebními materiály, texty a audio a videonahrávkami.

  • Volitelný španělský jazyk

Seminář je určen pro začátečníky. Po jeho absolvování studenti dosáhnou úrovně A2. Předmět je vyučován jednou týdně ve dvouhodinových blocích. Základním učebním materiálem je učebnice Sueña 1.

  • Latina – začátečníci

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními zákonitostmi latinského gramatického systému, s přihlédnutím k moderním jazykům, dále s jádrem latinské slovní zásoby a jejím vlivem na slovní zásobu češtiny, a konečně s antickou civilizací a kulturou.

  • Latina – pokročilí

Záměrem semináře je navázat na poznatky získané při povinné výuce a rozvíjet zejména témata vztahující se k antickým reáliím, literatuře a tematické slovní zásobě související s různými vědními obory (medicína, právo, lingvistika, biologie) – zde je možný také přesah do klasické řečtiny.

 

Učebnice

Francouzština se vyučuje podle francouzských metod Forum I a II, v nižších ročnících osmiletého gymnázia je používána učebnice Extra I a II. Od loňského roku vyšší ročníky gymnázia používají francouzskou metodu Scénario I a II.

Španělský jazyk se vyučuje podle metody Nuevo ven I a II, nižší ročníky gymnázia pracují s metodou Chicos, chicas I a II. Volitelný španělský jazyk je vyučován podle metody Sueňa. Od školního roku 2013/2014 nově začínají studenti čtyřletého studia pracovat s metodou Embarque a studenti kvinty pokračují s metodou Chicos, chicas III.

  • Francouzské metody

  • Španělské metody

  Chicos Chicas 3

  • Latinské metody

Lingua Latina: Pars I: Familia Romana

 

Vyučující

Francouzský jazyk

Mgr. Alena Skrčená

Mgr. Irena Svobodová

Mgr. Jaroslava Šimková

Španělský jazyk

Mgr. Dita Kočová

Mgr. Irena Svobodová

Latina

Mgr. Jana Kadečková