Zeměpis

Vyučující:

Mgr. Pavla Vágnerová

PaedDr. Ivana Vojířová

Mgr. Štěpán Groll

Mgr. Oldřich Mokruša

Charakteristika:

Ve vyučovacím předmětu zeměpis se žáci seznamují s přírodními, společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními poměry místního regionu, Česka, Evropy a dalších světadílů.

Žáci si osvojují základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese a získávají poznatky o znázornění povrchu Země. Získávají dovednosti potřebné pro práci s mapami a orientují se v nich. Učí se samostatně pracovat se statistickými daty a informačními materiály, vyhledávat a třídit informace z různých zdrojů.

Vzdělávací obsah zeměpisu umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v problémech současného lidstva, uvědomovat si přírodní i civilizační rizika i vlastní spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi.

Časová dotace:

Samostatný vyučovací předmět zeměpis je zařazen do všech ročníků nižšího gymnázia. V primě, sekundě a kvartě je vyučován 2 hodiny týdně, v tercii pouze 1 hodinu týdně.

Samostatný vyučovací předmět zeměpis je zařazen do 1.–2. ročníku vyššího gymnázia. V 1. ročníku je vyučován 2 hodiny týdně, ve druhém pak je vyučován 3 hodiny týdně. Ve 3. a 4. ročníku mají žáci možnost si vybrat volitelný zeměpisný seminář s dvouhodinovou dotací týdně.

Zeměpisné akce a kurzy:

  • první ročníky navštěvují planatárium
  • v kvartě se žáci účastní Přirodovědného kurzu, který je zaměřen nejen na zeměpis, ale i na ostatní přírodovědné předměty
  • zahraniční exkurze pro žáky posledních dvou ročníků
  • v rámci zeměpisného semináře ve třetím ročníku je organizována exkurze do vybraného kraje České republiky
  • zeměpisná olympiáda

Učebnice a atlasy:

Ve třídách nižšího gymnázia (prima-kvarta) zapůjčuje škola studentům učebnice z nakladatelství Fraus a atlasy z nakladatelství Kartografie Praha.

Ve třídách vyššího gymnázia (kvinta-sexta) a ve třídách čtyřletého gymnázia jsou studentům doporučené učebnice z nakladatelství České geografické společnosti a atlas z nakladatelství Terra, neurčí-li dotyčný vyučující jinak. Studenti si hradí učebnice sami.

Pojmy na orientaci:

Součástí předmětu je i znalost pojmů na Zemi. Zde jsou seznamy, které všichni vyučující vyžadují při probírání jednotlivých kontinentů na nižším gymnáziu (slouží i jako základ pro vyšší gymnázium a čtyřleté gymnázium). Vyučující můžou daný seznam rozšířit.